6 batalion dowodzenia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Historia

Pod koniec lat 90 - tych ubiegłego wieku rozpoczął się proces reorganizacji 6. Brygady Desantowo – Szturmowej, którego podstawą był rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF 5/Org. z dnia 25 stycznia 1999 roku. W celu realizacji zawartych w rozkazie decyzji i wytycznych, Dowódca Brygady rozkazał rozformować dotychczasowe samodzielne pododdziały Brygady:

- 6. kompanię łączności

- 48. kompanię rozpoznawczą

- 11. kompanię saperów

- 4. kompanię ochrony i regulacji ruchu

- 5. baterię artylerii przeciwpancernej

- 126. baterię przeciwlotniczą

- pluton miotaczy ognia

i na ich bazie sformować nową jednostkę wojskową – 6. batalion dowodzenia, zlokalizowaną w obiekcie koszarowym przy ulicy Ułanów 43. Przeznaczeniem nowo powstałego batalionu było rozwinięcie i zabezpieczenie funkcjonowania stanowiska dowodzenia 6. Brygady Desantowo - Szturmowej oraz wykonywanie zadań rozpoznania i wsparcia elementów ugrupowania bojowego Brygady. Na dowódcę jednostki w dniu 19 lutego 1999 roku wyznaczono mjr (ppłk) mgr Zbigniewa Golarę. Rozpoczął On proces tworzenia nowych struktur organizacyjnych, uzupełniania obsady etatowej oraz powstania nowego oddziału gospodarczego. W realizowanych pracach organizacyjnych uczestniczyli: ppłk Waldemar Orzechowski (zastępca dowódcy), kpt (mjr) Mirosław Wiklik  (szef sztabu) i kpt (mjr) Bogusław Dul (szef logistyki). W 2001 roku został wprowadzony nowy etat w wyniku czego rozwiązano pododdziały: baterię artylerii przeciwpancernej, kompanię logistyczną i pluton miotaczy ognia. W ich miejsce powstały pluton obrony przeciwchemicznej, pluton zaopatrzenia, pluton remontowy i pluton medyczny.

We wrześniu 2001 roku dowództwo batalionu, podjęło działania zmierzające do wykonania sztandaru i nadania jednostce imienia gen. broni Józefa Kuropieski – byłego dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego i inicjatora utworzenia w Wojsku Polskim dywizji spadochronowej. Podjęte działania doczekały się realizacji 29 czerwca 2002 roku. W tym dniu w koszarach jednostki odbyło się wręczenie sztandaru, którego fundatorami byli spadochroniarze zrzeszeni w Związku Polskich Spadochroniarzy Oddział II – Kraków oraz nadanie imienia gen. broni Józefa Kuropieski. Sztandar w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Podsekretarz Stanu Ministerstwa Obrony Narodowej ds. społecznych Piotr Urbankowski, a rodzicami chrzestnymi zostali: gen. bryg. Bronisław Kwiatkowski (dowódca 6BDSz w latach 1997-2000) i Pani Irena Wicińska (długoletni pracownik wojska). Na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr 145/MON  z 10 czerwca 2002 roku datę dorocznego  święta ustanowiono na dzień „26 czerwca” dla zachowania w pamięci daty przeformowania 6. Pomorskiej Dywizji Piechoty na  6. Pomorską Dywizję Powietrzno - Desantową.

                        

W roku 2002 pożegnano pierwszego dowódcę ppłk. Zbigniewa Golarę, a dowodzenie batalionem przejął mjr (ppłk) dypl. Maciej Koziński.  W okresie  od stycznia  do sierpnia 2004 roku żołnierze  batalionu weszli w skład wydzielonych z 6. Brygady Desantowo - Szturmowej pododdziałów, uczestniczących w ramach II zmiany w składzie Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe w Polskiej Strefie Stabilizacyjnej w Iraku. Do ich zadań należało zabezpieczenie łączności i ochrona funkcjonowania dowództwa 1 Brygadowej Grupy Bojowej, rozlokowanego  w bazie Camp „Juliet” w Karbali oraz ochrona konwojów z zaopatrzeniem, a także szkolenie żołnierzy irackich. Po zakończonej misji i powrocie do kraju batalion kontynuował szkolenie specjalistyczne, osiągając w latach 2006 – 2007 wskaźniki przewidziane dla Sił Wysokiej Gotowości. Wyposażony  został w nowoczesne systemy łączności cyfrowej oraz nowe uzbrojenie. W ramach kolejnych zmian strukturalnych przeprowadzonych w połowie 2007 roku, rozwiązano pluton remontowy i zaopatrzenia, a w ich miejsce utworzono  ponownie kompanię logistyczną.

W grudniu 2008 roku w 6. batalionie desantowo – szturmowym  w Gliwicach miała miejsce  ostatnia przysięga wojskowa 62 żołnierzy 6. batalionu dowodzenia, a w lipcu 2009 roku odbyło się ostatnie zwolnienie do rezerwy żołnierzy zasadniczej służby wojskowej. Część zwolnionych żołnierzy, rozpoczęła dalszą służbę w charakterze żołnierzy nadterminowych.

W okresie lat 2007 – 2009 żołnierze batalionu wchodzili w skład   I, V, VI Zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego ISAF w Afganistanie. Stacjonowali  w bazach na terenie prowincji Szarana, Ghazni i Wazi Khwa, a od V zmiany na terenie prowincji Ghazni, podlegając Dowództwu Polskich Sił Zadaniowych ISAF.  W sumie ponad 350 żołnierzy 6. batalionu dowodzenia uczestniczyło w misji w Islamskiej Republice Afganistanu. Podczas V zmiany (2008 - 2009) spadochroniarze batalionu, tworzyli w ramach kontyngentu pluton wzmocnienia i grupę łączności zabezpieczającą Dowództwo Polskich Sił Zadaniowych. W bazie „Four Corners” stacjonował pluton wzmocnienia, który patrolował strategiczny odcinek drogi Kandahar – Kabul oraz uczestniczył  w szeregu operacjach przeciwko rebeliantom („Czysta przestrzeń”, „Dobry wybór”).

W dniu 5 stycznia 2009 roku obowiązki dowódcy batalionu objął  ppłk Roman UTRACKI. Na początku czerwca 2009 roku 37 żołnierzy batalionu wraz z Dowódcą brało udział w szkoleniu w Ośrodku Szkolenia Wojsk NATO w Hohenfelds.  Po jego zakończeniu i uzyskaniu certyfikatu jako Zespół Doradczo – Obserwacyjny (OMLT) wzięli  udział w VI zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego ISAF w Afganistanie. Stacjonowali w bazie „Warrior” i realizowali zadania o charakterze doradczym i szkoleniowym. Żołnierze zespołu uczestniczyli także w polsko – amerykańskim Prowincjonalnym Zespole Odbudowy („PRT”), który opracowywał projekty pomocowe dotyczące infrastruktury medycznej, edukacyjnej  i drogowej oraz wspierali afgańską Armię w zakresie doradztwa i szkolenia jednostek wojskowych. 

Po powrocie do kraju żołnierzy V i VI zmiany oraz odtworzeniu gotowości bojowej nastąpił kolejny proces zmian strukturalnych batalionu, przystosowujący  go do nowych zadań. W wyniku tych zmian rozwiązano kompanię łączności tworząc w jej miejsce  kompanię dowodzenia. W nowej strukturze w 2011 roku batalion wraz z innymi pododdziałami 6. Brygady Powietrznodesantowej uczestniczył  w ćwiczeniu „Puma – 11” oraz ćwiczeniu Dowódcy Wojsk Lądowych na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Drawsku Pomorskim „Dragon – 11”. Żołnierze batalionu w obu ćwiczeniach zabezpieczali funkcjonowanie stanowiska dowodzenia Brygady  oraz wykonywali zadania w zakresie zabezpieczenia  łączności, rozpoznania oraz specjalistycznego wzmocnienia pododdziałów powietrznodesantowych.

W dniu 16 kwietnia 2011 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dowódcy jednostki. Dotychczasowy dowódca ppłk Roman Utracki odszedł na Komendanta 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Krakowie, a dowodzenie batalionem przejął ppłk Maciej Mazurkiewicz. Zmiana na stanowisku dowódcy zbiegła się z rozpoczęciem przez 6. batalion  dowodzenia współpracy wojskowej z Armią  Kanady, której efektem były wspólne szkolenia i ćwiczenia pk: „Northern Sapper ", kontynuowane w latach 2012-2016.

Na początku 2012 roku żołnierze kompanii rozpoznawczej, rozpoczęli na poligonie w Wędrzynie i Żaganiu szkolenie przygotowawcze do misji w Afganistanie. Po jego zakończonym uzyskali Certyfikację Grupy Rozpoznawczej Polskich Sił Zadaniowych i w maju 2012 roku wzięli udział w misji w składzie XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego ISAF w  Afganistanie.

W 2013 roku w batalionie nastąpiły kolejne zmiany, które doprowadziły do przeformowania kompanii ochrony i regulacji ruchu i kompanii dowodzenia w 1 i 2 kompanię dowodzenia. We wrześniu 2013 roku około 190 spadochroniarzy 6. batalionu brało udział z Wojskami Lądowymi w ćwiczeniu pod kryptonimem „Dragon-13”, a w 2014  210 spadochroniarzy uczestniczyło w ćwiczeniu pk. „Anakonda – 14”.  W obu ćwiczeniach żołnierze zabezpieczali funkcjonowanie stanowiska dowodzenia 6. Brygady Powietrznodesantowej, organizując jego obronę i ochronę.  W ramach ćwiczeń rozwinięto i przygotowywano do pracy systemy łączności, dokonano praktycznej zmiany stanowiska dowodzenia oraz sprawdzono praktyczne elementy zabezpieczenia działań bojowych.

W 2015 roku odszedł ppłk Maciej Mazurkiewicz i w dniu 2 kwietnia ppłk Andrzej Smoliński przejął dowodzenia jednostką. Zmiana na stanowisku dowódcy miała miejsce w czasie dużej intensyfikacji szkoleń i udziału żołnierzy batalionu w ćwiczeniu pk. „Rafale Blanche - 15„ i „Northern Sapper - 15 " w Kanadzie.  Swoje indywidualne i grupowe  wyszkolenie, żołnierze batalionu z wielkim sukcesem zaprezentowali w następnym roku w ćwiczeniu pk: „Swift Response - 16”, które było częścią najważniejszego przedsięwzięcia szkoleniowego Sił Zbrojnych RP w 2016 roku, pk. „ANAKONDA – 16”. Ćwiczenie „Swift Response - 16”, było dużą operacją powietrznodesantową, przeprowadzoną po raz pierwszy przez 2 tys. żołnierzy polskich, amerykańskich i brytyjskich na terenie poligonu Kijewo z zadaniem opanowania mostu na rzece Wiśle w Toruniu. W desancie sił koalicyjnych uczestniczyli spadochroniarze 6 batalionu dowodzenia kompanii rozpoznawczej i  saperów. Pod koniec roku, żołnierze batalionu rozpoczęli szkolenie żołnierzy ukraińskich 1. batalionu 80. Brygady Aeromobilnej. Szkolenie odbywało się na terenie Międzynarodowego Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie k. Lwowa. Spadochroniarze dołączyli tam do Połączonej Międzynarodowej Grupy Szkoleniowej „Ukraina”, którą tworzyli żołnierze amerykańscy, kanadyjscy i angielscy.

6. batalion dowodzenia im. gen. broni Józefa Kuropieski, jako jednostka wchodząca w skład 6 Brygady Powietrznodesantowej, kultywuje tradycje polskich Wojsk Powietrznodesantowych. Współpracuje z byłymi  żołnierzami 6. Pomorskiej Dywizji Powietrzno – Desantowej i 6. Brygady Desantowo- Szturmowej. Obecnym żołnierzom – spadochroniarzom, kadra dowódcza przekazuje bogate tradycje polskiego oręża oraz spadochroniarskie zwyczaje, dbając, by były one obecne w codziennym życiu i w szkoleniu. W sali tradycji jednostki przechowywane są pamiątki i dokumenty związane  z powstaniem 6. batalionu dowodzenia oraz gromadzone są materiały nawiązujące do  codziennej służby wojskowej.

               

         

      

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

6 batalion dowodzenia
Ułanów 43
30-901 Kraków
tel. 261135555
fax. 261135541
6bdowkrakow@ron.mil.pl

    
  • BIP