6 batalion dowodzenia


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zespół Szkół w Marcinkowicach

im. Władysława Orkana

 

 Strona www
Facebook

Założenia patronatu  

 • przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w szkołach i uczelniach wojskowych;
 • kontynuowanie edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach proobronnych;
 • kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności obywatelskiej;
 • uświadomienie tożsamości regionalnej i narodowej;
 • uatrakcyjnienie zajęć szkolnych;
 • rozwijanie sprawności intelektualnej;
 • rozwijanie sprawności motorycznej.

 

Stawiane Wymagania 

Zakłada się, że absolwent liceum ogólnokształcącego z klasą o profilu przysposobienia wojskowego powinien umieć: 

 • samodzielnie wybrać drogę przyszłej działalności zawodowej lub naukowej zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami oraz potrzebami społecznymi;
 • posługiwać się dwoma językami obcymi ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i terminologii wojskowej;
 • organizować i kierować małymi grupami ludzi, a także podporządkować się osobom kierującym z uwzględnieniem odpowiedzialności moralnej, prawa do odrębności przekonań oraz tolerancji dla innych;
 • szybko analizować różnorodne sytuacje, stosować zasady skutecznego działania i podejmować odpowiednie decyzje;
 • dostosować się do różnych sytuacji i warunków, wykorzystując nawyki nabyte podczas szkolenia oraz przebywania w trudnych sytuacjach;
 • nabyć wysoką sprawność fizyczną, odpornościową i umiejętności strzeleckie.

 

Założenia programowe 

Uczniowie klas wojskowych są kształceni zgodnie z "Programem nauczania przysposobienia wojskowego": 

 • są przygotowywani do uczestniczenia w uroczystościach patriotyczno-religijnych na szczeblu powiatu;
 • uczestniczą w zajęciach organizowanych w jednostce wojskowej, zawodach sportowo-obronnych;
 • są wychowywani w duchu patriotyzmu, szacunku do munduru i symboli narodowych;
 • poznają tradycje kultury, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka;
 • zdobywają wiedzę o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminach wojskowych, musztrze, zasadach posługiwania się bronią, szkoleniu strzeleckim, sanitarnym, saperskim, logistycznym, terenoznawstwie, taktyce;
 • w szkole i w miejscach publicznych noszą mundury;
 • w ramach zajęć organizowane są obozy sprawnościowe, kursy nadające określone kwalifikacje.
  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

6 batalion dowodzenia
Ułanów 43
30-901 Kraków
tel. 261135555
fax. 261135541
6bdowkrakow@ron.mil.pl

  
 • BIP